Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji Centrum Leczenia Oparzeń im dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Leczenia Oparzeń im dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich. Data publikacji strony internetowej: 2014-08-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03. Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Treści niedostępne: 1. Brak narzędzi, które umożliwiałby bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym z podmiotem publicznym. 2. Brak jednolitej mapy strony. 3. Część PDF opublikowanych po 23 września 2018 r. wymaga odpowiedniej konwersji cyfrowej. Treści determinujące wyłączenia z obowiązku zgodności: 1. Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. 2. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, w tym CTRL + F5 pozwalający na ponowne załadowanie zawartości strony Strona jest dostosowana do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy: Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Ludyga, marcin.ludyga@clo.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 735 76 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich dostępny jest pod adresem strony internetowej

Dostępność architektoniczna

Budynek szpitala Centrum Leczenia Oparzeń im dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, zlokalizowany jest przy ul. Jana Pawła II, numer budynku 2, w Siemianowicach Śląskich 41-100. Dostęp do budynku możliwy jest w 4 punktach: Poradni specjalistycznych przy ul. Jana Pawła II, numer budynku 1, Pracowni Hiperbarii Tlenowej przy ul. Jana Pawła II, numer budynku 2, Izby Przyjęć szpitala, do której wejście możliwe jest od strony ul. Krasickiego w Siemianowicach Śląskich, oraz do Pracowni Endoskopii od strony ul. Szpitalnej w Siemianowicach Śląskich. 1. Wejście od strony ul. Jana Pawła II, numer budynku 1, Poradnie Specjalistyczne Centrum Leczenia Oparzeń im dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich. Poradnie Specjalistyczne mieszczą się na piętrze zespołu budynków. Dostęp do budynku mozliwy jest zarówno za pomocą schodów jak i dźwigu osobowego będących w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Dostęp do dźwigu osobowego możliwy jest od strony podwórza, zlokalizowanego we wnęce kompleksu budynkowego. Po wejściu do budynku, przejście do rejestracji Poradni Specjalsitycznych zapewnia oznakowany ciąg korytarzowy, o szerokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózkach. Wymiary pomieszczeń użytkowych zapewniają dostęp dla osób poruszających się na wózkach. Na tym samym piętrze pacjenci mają możliwość skorzystania z toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym zgłoszeniu. Potrzebę skorzystania można zgłosić w pomieszczeniu rejestracji lub telefonicznie pod numerem tel. 32 735 74 80. 2. Wejście od strony ul. Jana Pawła II, numer budynku 2, Pracownia Hiperbarii Tlenowej Centrum Leczenia Oparzeń im dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich. Wejście do Pracownii Hiperbarii Tlenowej znajduje się na parterze budynku. Przejście przez trzy pary drzwi, o szerokości zapewniającej swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim, zapewnia dostęp do punktu rejestracji. Wymiary pomieszczeń użytkowych oraz przejść zapewniają dostęp dla osób poruszających się na wózkach. Na tym samym piętrze pacjenci mają możliwość skorzystania z toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Właściciel psa przewodnika lub psa asystującego jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez tego psa. Po zarejestrowaniu do poradni lub zabiegów, asystę dla pacjenta zapewnia personel. Z uwagi na specyfikę świadczeń zdrowotnych nie ma możliwości dalszej obecności psa asystującego lub psa przewodnika. W razie konieczności hospitalizacji personel szpitala skontaktuje się z rodziną pacjenta celem poinformowania o konieczności odbioru psa asystującego lub psa przewodnika z szpitala. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym zgłoszeniu. Potrzebę skorzystania można zgłosić w pomieszczeniu rejestracji lub telefonicznie pod numerem tel. 32 735 74 56. 3. Wejście od strony ul. Jana Pawła II, numer budynku 2, wejście od strony ul. Krasickiego, Izba Przyjęć Centrum Leczenia Oparzeń im dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich. Do Izby Przyjęć prowadzi wejście główne, przy którym mieści się punkt kontrolny - portiernia. W zależności od zgłoszonego celu wizyty, przedstawiciel portierni kieruje interesanta do jednego z dwóch wejść. Dla pacjentów z niepotwierdzonym wynikiem w kierunku SARS-CoV-2 oraz dla przyjęć w trybie nagłym przezonaczone jest wejście nr 2, pełniące rolę śluzy bezpieczeństwa i zlokalizowane jest po prawej stronie wejścia do budynku szpitala. Przed wejściem do śluzy pacjent ma możliwość przywołania personelu szpitala za pomoca dzwonka, zlokalizowanego przy drzwiach budynku, po prawej stronie, umieszczonego na wysokości ok 130 cm od ziemi. Po przygotowaniu się do przyjęcia personel przejmuje pacjenta i zapewnia mu opiekę w ramach działalności szpitala. Dla pacjentów z wynikiem negatywnym w kierunku SARS-CoV-2 oraz pozostałych interesantów szpitala, prawidłowym wejściem jest wejście główne, zlokalizowane na wprost portierni. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózku. Drzwi wejściowe do budynku wyposażone są w mechanizm automatycznego otwierania i zamykania. Wejście do Izby Przyjęć szpitala zlokalizowane jest po prawej stronie od wejścia głównego. Aby przywołać personel szpitala należy skorzystać z systemu przyzywowego mieszączego się po lewej stronie od drzwi. Dla interesantów udających się do Sekretariatu Medycznego konieczne jest przejście przez śluzę bezpieczeństwa i po dokonaniu dezynfekcji dłoni udanie się do segmentu budynku zlokalizowanego po lewej stronie od wejścia głównego. Śluza dezynfekcyjna wyposażona jest w system automatycznego otwierania i zamykania w momencie skorzystania z autoamtycznego dezynfekatora. Dla interesantów szpitala udających się do Dyrekcji szpitala, po przejściu przez śluzę dezynfekcyjną należy udać się do windy, mieszczącej się po prawej stronie od wejścia do budynku. Wymiary pomieszczeń użytkowych oraz przejść zapewniają dostęp dla osób poruszających się na wózkach. Na tym samym piętrze, oraz na kondygnacji administracyjnej pacjenci mają możliwość skorzystania z toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Właściciel psa przewodnika lub psa asystującego jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez tego psa. Po zarejestrowaniu do Izby Przyjęć szpitala lub zabiegu, asystę dla pacjenta zapewnia personel. Z uwagi na specyfikę świadczeń zdrowotnych nie ma możliwości dalszej obecności psa asystującego lub psa przewodnika. W razie konieczności hospitalizacji personel szpitala skontaktuje się z rodziną pacjenta celem poinformowania o konieczności odbioru psa asystującego lub psa przewodnika z szpitala. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym zgłoszeniu. Potrzebę skorzystania można zgłosić w pomieszczeniu Izby Przyjęć lub telefonicznie pod numerem tel. 32 735 74 75. 4. Wejście od strony ul. Szpitalnej, Pracownia Endoskopii Centrum Leczenia Oparzeń im dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich. Dostęp do budynku Pracowni Endospokii możliwy jest od strony ul. Szpitalnej. Do drzwi budynku prowadzi podjazd. Drzwi zlokalizowane są po prawej stronie budynku. Celem przywołania personelu nalezy skorzystać z dzwonka, umieszczonego na wysokości ok 120 cm od ziemi po lewej stronie od drzwi. Po przygotowaniu się do przyjęcia personel przejmuje pacjenta i zapewnia mu opiekę w ramach działalności Pracowni Endoskopii. Wymiary pomieszczeń użytkowych oraz przejść zapewniają dostęp dla osób poruszających się na wózkach. Na tym samym piętrze, oraz na kondygnacji administracyjnej pacjenci mają możliwość skorzystania z toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Właściciel psa przewodnika lub psa asystującego jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez tego psa. Po zarejestrowaniu do Pracowni Endoskopii, asystę dla pacjenta zapewnia personel. Z uwagi na specyfikę świadczeń zdrowotnych nie ma możliwości dalszej obecności psa asystującego lub psa przewodnika. W razie konieczności hospitalizacji personel szpitala skontaktuje się z rodziną pacjenta celem poinformowania o konieczności odbioru psa asystującego lub psa przewodnika z szpitala. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym zgłoszeniu. Potrzebę skorzystania można zgłosić w pomieszczeniu Izby Przyjęć lub telefonicznie pod numerem tel. 32 735 74 75.
  • Kadra Centrum Leczenia Oparzeń im dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich zapewnia pełne wsparcie w zakresie poruszania się pacjentów po obiekcie szpitala.
  • W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu budynków znajdują się 2 oznakowane miejsca postoju dla osób niepełnosprawnych.
  • Strona internetowa Centrum Leczenia Oparzeń im dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich posiada wersję dla niedowidzących. Dodatkowo pragniemy poinformować, że jest wyposażona w zaawansowane narzędzia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
  • Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
Raport o stanie zapewnienia dostępności