Centrum Leczenia Oparzeń

DOSTAWA URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW SIECI KOMPUTEROWEJ [11/21UE] zmiana

23/04/2021 - 08/06/2021

ZP 11/21

Opublikowano w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 23.04.2021 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
DOSTAWA URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW SIECI KOMPUTEROWEJ

CPV:
32 42 00 00-3
32 42 90 00-6
32 42 10 00-0

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA:

pdfico
[ SWZ ]

donico
[ Załącznik nr 1 ]

donico
[ Załącznik nr 2 (JEDZ) ]

pdfico
[ KWOTA na sfinansowanie zamówienia ]
zam.: 7.06.2021 r.


O D W O Ł A N I E (z dnia 4.05.2021 r.):
Zamawiający informuje,
że wpłynęło odwołanie od czynności Zamawiającego.

Zamawiający zamieszcza treść odwołania:
pdfico,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego,

zgodnie z Art. 524 PZP:
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia,
zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
lub są udostępniane dokumenty zamówienia,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

 

U W A G A:
[1a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia
zmiana w wyniku uwzględnienia odwołania przez Zamawiającego w całości
oraz odpowiedzi na pytania wykonawców

pdfico
[ obowiązująca treść SWZ ]


[ obowiązująca treść Załącznika nr 1 ]


[1b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
8.06.2021 r., godzina 9:00
nowy termin otwarcia ofert:
8.06.2021 r., godzina 10:00

pdfico
[ sprostowanie: 2021/S 098-255675 ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:
pdfico
[ 2 zestawy ]

ost. zam.: 21.05.2021 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


 pdfico
     [ wybór ofert ]
Wybór ofert -Pakiet 1,
unieważnienie – Pakiety 2-6 


 

Termin składania ofert:
do dnia: 08.06.2021 r.
do godziny: 09:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2021/S 079-200008.