Centrum Leczenia Oparzeń

Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion sosnowiecki

logofelogo-sllogo_popr UE

Termin realizacji: od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2019 r.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Wartość projektu: 840 280,00 zł
Finansowanie:
714 238,00 zł płatność ze środków europejskich
67 222,40 zł dotacja celowa z budżetu krajowego
58 819,60 zł wkład własny

Opis projektu:
Projekt jest realizowany przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich (lider oraz wnioskodawca projektu) oraz Centrum Medyczne Sante Clinic (partner projektu) w Sosnowcu.
Celem projektu jest poprawa jakości życia oraz zapobieganie hospitalizacji pacjentów obciążonych raną przewlekłą przez wzmocnienie roli Podstawowej Opieki Zdrowotnej w procesie diagnostyki, leczenia i profilaktyki. Programem zostanie objętych 52 pacjentów (32 kobiet i 20 mężczyzn) z ograniczoną sprawnością, obciążonych trudno gojącą się raną, których udział w życiu społecznym i rodzinnym jest zaburzony oraz ich opiekunowie. W ramach projektu realizowana będzie kompleksowa diagnostyka i usługi środowiskowe lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta i psychologa oraz edukacja pacjenta, rodziny i środowiska. Wprowadzenie e-konsultacji poprawi dostęp do usług specjalisty, a szkolenia i warsztaty dla kadr POZ pozwolą na skuteczne leczenie i profilaktykę.

Rekrutacja do projektu:
Do skorzystania z wsparcia zapraszamy wszystkich pacjentów borykających się z problemem trudno gojącej się rany, lekarzy i pielęgniarki pracujące w placówkach POZ oraz pracowników socjalnych.
Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są bezpłatne.
Rekrutacja pacjentów do projektu rozpocznie się od września 2017 r., będzie prowadzona w sposób ciągły 
i zakończy się w kwietniu 2019 r.

Punkt rekrutacyjny znajduje się w:
Centrum Medyczne SANTE CLINIC Sp. z o.o. Sp. k.
al. Wolności 6
41-219 Sosnowiec
www.sante-cm.pl

Informacja: Rejestracja
tel.: 32 292 48 47
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 800 – 1800
Rekrutacja lekarzy i pielęgniarek na szkolenia będzie prowadzona od września 2017 r. i zakończy się 
w kwietniu 2019 r. lub do wyczerpania miejsc.

Punkt rekrutacyjny znajduje się w:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie
www.clo.com.pl
e-mail: rekrutacja-s@clo.com.pl
Informacja: Biuro Dyrektora
tel. 32 73 57 600
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 800 – 1430

Uczestnikiem projektu może być:
mieszkaniec miasta Sosnowiec lub podregionu sosnowieckiego;
osoba z rozpoznaną raną przewlekłą (utrzymującą się powyżej 6 tygodni) oraz zagrożona wykluczeniem społecznym, ubóstwem, z upośledzoną zdolnością do wykonywania czynności życia codziennego, ale nie objęta opieką długoterminową (w ocenie lekarskiej występuje u niej skala Barthel > 40 i < 90)
lub/i
posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
posiada dokument poświadczający o korzystaniu z pomocy społecznej,
posiada zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, w celu potwierdzenia statusu osoby bezrobotnej.
Ponadto:
przewidziano pierwszeństwo udziału dla osób po 65 roku życia;
w przypadku niewyczerpania miejsc w projekcie przez mieszkańców Sosnowca osobą uprawnioną jest mieszkaniec podregionu sosnowieckiego: powiatu będzińskiego, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna oraz powiatu zawierciańskiego.
Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu:
kompleksowe wstępne badania diagnostyczne, w tym miedzy innymi: pakiet badań z krwi, mikrobiologia rany, USG Doppler, oksymetria przezskórna;
kompleksowa opieka świadczona w domu pacjenta, w tym opieka lekarska, pielęgniarska, rehabilitacja i opieka psychologiczna;
konsultacja u lekarza specjalisty;
zapewnienie materiałów opatrunkowych i specjalistycznych opatrunków stosowanych na rany;
dowóz na wizyty przeprowadzane w ambulatorium i ośrodku specjalistycznym;
projekt zakłada również wsparcie psychologiczne dla rodziny/opiekuna pacjenta z trudno gojącą się raną;
świadczenie z zakresu edukacji dla każdego chętnego opiekuna, który bierze czynny udział w procesie opieki oraz świadczenie z zakresu porady psychologa dla opiekuna, który wyrazi chęć takiej pomocy. Przewiduje się świadczenie dla 52 osób.

W ramach projektu przewidziano także:
szkolenia połączone z warsztatami dla lekarzy i pielęgniarek pracujących w placówkach POZ, opiece długoterminowej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych na terenie Sosnowca (150 osób). W razie braku zainteresowania organizowaną formą pomocy realizator zakłada włączenie do rekrutacji pracowników placówek POZ z innych miast podregionu sosnowieckiego: powiatu będzińskiego, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna oraz powiatu zawierciańskiego.
spotkanie informacyjno-edukacyjne dla pracowników socjalnych (ok. 40 osób).

Dołączone pliki:

HARMONOGRAM SZKOLEŃ - podregion sosnowiecki_ver.4(542 kB) 28.03.2019
Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny Uczestnika_ver. 8 MONO(778 kB) 28.03.2019
Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny Uczestnika_ver. 8 MONO(2 MB) 28.03.2019
Program Szkolenia Podregion Sosnowiecki(3 MB) 06.09.2018
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA_podregion sosnowicki_ver. 2(106 kB) 11.10.2018
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA_podregion sosnowicki_ver. 2(493 kB) 11.10.2018
Załącznik nr 2 - Karta oceny Uczestnika Projektu wg skali Barthel MONO(755 kB) 23.01.2018
Załącznik nr 2 - Karta oceny Uczestnika Projektu wg skali Barthel MONO(414 kB) 23.01.2018
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu MONO_ver. 2(784 kB) 17.06.2018
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu MONO_ver. 2(382 kB) 17.06.2018
Załącznik nr 4 - Skierowanie do udziału w Projekcie MONO(749 kB) 23.01.2018
Załącznik nr 4 - Skierowanie do udziału w Projekcie MONO(368 kB) 23.01.2018
Załącznik nr 5a - Umowa - UCZESTNIK PROJEKTU_ver. 3 MONO(763 kB) 17.06.2018
Załącznik nr 5a - Umowa - UCZESTNIK PROJEKTU_ver. 3 MONO(659 kB) 17.06.2018
Załącznik nr 5b - Umowa - OPIEKUN UCZESTNIKA PROJEKTU MONO(762 kB) 23.01.2018
Załącznik nr 5b - Umowa - OPIEKUN UCZESTNIKA PROJEKTU MONO(654 kB) 23.01.2018
Załącznik nr 5c - Umowa - UCZESTNIK SZKOLENIA MONO(762 kB) 23.01.2018
Załącznik nr 5c - Umowa - UCZESTNIK SZKOLENIA MONO(688 kB) 23.01.2018
Załącznik nr 5d - Umowa - UCZESTNICTWA W SPOTKANIU MONO(763 kB) 23.01.2018
Załącznik nr 5d - Umowa - UCZESTNICTWA W SPOTKANIU MONO(581 kB) 23.01.2018
Załącznik nr 6 - Formularz zwrotu kosztów dojazdu MONO(750 kB) 23.01.2018
Załącznik nr 6 - Formularz zwrotu kosztów dojazdu MONO(754 kB) 23.01.2018