Centrum Leczenia Oparzeń

Misja

JESTEŚMY PO TO, ABY DAĆ CI NADZIEJĘ, ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ

Każdego dnia nasze wysiłki kierujemy w stronę naszych pacjentów. Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich jest największą w kraju placówką specjalizującą się w kompleksowym leczeniu oparzeń i ran przewlekłych. Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie, osiąganie jak najlepszych efektów terapeutycznych w leczeniu naszych pacjentów oraz rozwój naszego ośrodka. Lekarze i personel Centrum w swojej codziennej pracy wykorzystują najnowocześniejsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie leczenia oparzeń i ran przewlekłych, uwzględniając potrzeby pacjentów i ich rodzin.

POLITYKA JAKOŚCI – ISO 9001:2015

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w Centrum Leczenia Oparzeń opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015.

Politykę jakości realizujemy przez:

 • edukowanie i angażowanie personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług
 • wprowadzaniu nowych metod leczenia i diagnozowania
 • rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych
 • stałe i systematyczne podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem, a także z zakresu administracji, prawa oraz zarządzania
 • doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy warunków bytowych pacjenta
 • dążenie do poprawy warunków pracy personelu

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez dyrekcję szpitala. Polityka jakości szpitala wynika z celów statutowych i jest nastawiona na rozwiązywanie problemów chorych.  Dyrekcja  Centrum  Leczenia  Oparzeń  zobowiązuje  się  do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA – ISO 14001:2015

Jednym z nadrzędnych celów Centrum Leczenia Oparzeń jest świadczenie profesjonalnych usług medycznych o wysokiej jakości przy jednoczesnym minimalnym wpływie na środowisko, zgodny z międzynarodową normą ISO 14001:2015.

Biorąc pod uwagę specyfikę Centrum Leczenia Oparzeń zobowiązujemy się do :

 • postępowania zgodnie z prawem o ochronie środowiska i innymi uregulowaniami środowiskowymi, które odnoszą się do szpitala
 • zapobiegania zanieczyszczeniom
 • ciągłej poprawy w zakresie oddziaływania na środowisko
 • racjonalnego gospodarowania wodą i ściekami
 • zmniejszenia zużycia nośników energii cieplnej
 • optymalnego zarządzania odpadami i ich bezpiecznym składowaniem
 • zmniejszenie ryzyka występowania awarii środowiskowych

Realizacja polityki odbywa się poprzez:

 • zaangażowanie  kierownictwa  w  działania  na  rzecz  rozwoju  Szpitala  pozostającego w zgodzie z zasadami ochrony środowiska
 • podnoszenie świadomości naszych pracowników, których praca ma wpływ na środowisko

W ramach systemu zarządzania w Centrum Leczenia Oparzeń został wdrożony program zarządzania środowiskowego uwzględniający zidentyfikowane znaczące aspekty środowiskowe. Dyrekcja szpitala dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu weryfikuje politykę środowiskową przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Dołączone pliki:

ISO 2001 Polityka jakości(2 MB) 28.08.2018
ISO 2001 Polityka środkowiskowa(2 MB) 04.09.2018