Centrum Leczenia Oparzeń

USŁUGA KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI I REALIZACJI SZKOLENIA dla pracowników Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w SiEmianowicach Śląskich Z ZAKRESU „RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ORAZ BUDOWANIE WŁAŚCIWYCH RELACJI I KOMUNIKACJA W PRACY ZESPOŁU” zorganizowanego w ramach projektu „Zdrowy pracownik najlepszą wizytówką firmy – eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy u zatrudnionych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). nr umowy: UDA-RPSL.08.03.02-24-0390/18-00

05/06/2019 - 14/06/2019

21/BHP/19INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
USŁUGA KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI I REALIZACJI SZKOLENIA
dla pracowników
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich

z zakresu
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
ORAZ BUDOWANIE WŁAŚCIWYCH RELACJI I KOMUNIKACJA W PRACY ZESPOŁU

zorganizowanego w ramach projektu
Zdrowy pracownik najlepszą wizytówką firmy –
eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy
u zatrudnionych
w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich

współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).
nr umowy: UDA-RPSL.08.03.02-24-0390/18-00

 


CPV:

80 50 00 00-9
80 57 00 00-0

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne i inne szczególne usługi ]

 


[ formularz ofertowy ]

 

Załącznik nr 3


oświadczenie
wykonawcy

Załącznik nr 4


wykaz usług i wykaz osób skierowanych
do realizacji zadania

Załącznik nr 6


oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]


ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE

uzasadnienie faktyczne:
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

uzasadnienie prawne:
Art. 703 ust. 1 kodeks cywilny: przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Termin składania ofert:
do dnia: 14.06.2019 r.
do godziny: 10:00