Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI MEDYCZNEJ Z ZAKRESU PRZEPROWADZANIA E-KONSULTACJI CHIRURGICZNEJ DLA PACJENTÓW Z RANĄ PRZEWLEKŁĄ (podregion katowicki)

24/07/2018 - 31/07/2018

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 24.07.2018 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS OFERT
na świadczenie usługi medycznej
z zakresu przeprowadzania e-konsultacji chirurgicznej dla pacjentów z raną przewlekłą
realizowanej w ramach projektu „Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion katowicki”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX.
Włączenie społeczne  dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne  dla poddziałania: 9.2.6.
Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.
Numer umowy: UDA-RPSL.09.02.06-24-0779/16-00


CPV:
85 12 12 00-5

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

pdfico
[ ZAPYTANIE OFERTOWE ]

 

pdfico
[ FORMULARZ OFERTOWY ]
załącznik nr 1

pdfico
[ WZÓR UMOWY ]
załącznik nr 2


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 31.07.2018 r.
do godziny: 8:00