Centrum Leczenia Oparzeń

DOSTAWA I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

11/01/2018 - 29/03/2018

ZP 03/18

Opublikowano w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11.01.2018 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
DOSTAWA I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE
w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich


CPV:

72 00 00 00-5
72 23 00 00-6
72 26 30 00-6
72 26 50 00-0
72 26 80 00-1
48 20 00 00-0
48 42 10 00-5
48 60 00 00-4
48 70 00 00-5
48 80 00 00-6

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załączniki: 1 – 7 ]

O D W O Ł A N I E (z dnia 22.01.2018 r.):
Zamawiający informuje,
że wpłynęło odwołanie od czynności Zamawiającego
polegającej na sporządzeniu SIWZ w sposób niezgodny z przepisami ustawy.

Zamawiający zamieszcza treść odwołania:
pdfico,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego,

zgodnie z Art. 185 ust. 1 ustawy Pzp:
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia  o zamówieniu  lub  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszcza  ją  również  na  stronie internetowej,
na  której  jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.”

pdfico
[ SIWZ ]
specyfikacja zmodyfikowana zgodnie z postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej

 

U W A G A:
[1]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp oraz w wyniku odpowiedzi na pytania):
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]

[2]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
01.03.2018 godzina 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
01.03.2018 godzina 11:15
pdfico [ sprostowanie: 68827-2018 ]

 

[3]
Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
07.03.2018 godzina 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
07.03.2018 godzina 11:15
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]
pdfico [ sprostowanie: 75044-2018 ]


[4]
Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
21.03.2018 godzina 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
21.03.2018 godzina 11:15
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]

pdfico [ sprostowanie: 99785-2018 ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[
8 zestawów
]
ost. zam.: 19.02.2018 r.

pdfico
[
korekta odpowiedzi – zestaw 1
]
zam.: 09.02.2018 r.

pdfico
[
korekta odpowiedzi – zestaw 2 ]
dot. pytania 17 z zestawu 6
zam.: 13.02.2018 r.

 

O D W O Ł A N I E (z dnia 19.02.2018 r.):
Zamawiający informuje,
że wpłynęło odwołanie od czynności Zamawiającego
polegającej na dokonaniu niezgodnej z przepisami ustawy zmiany SIWZ.

Zamawiający zamieszcza treść odwołania:
pdfico,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego,

zgodnie z Art. 185 ust. 1 ustawy Pzp:
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia  o zamówieniu  lub  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszcza  ją  również  na  stronie internetowej,
na  której  jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.”

pdfico
[ SIWZ ]
specyfikacja zmodyfikowana zgodnie z postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej

[5]
Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
29.03.2018 godzina 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
29.03.2018 godzina 11:15

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 29.03.2018 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2018/S 007-012633.